Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προβλέψεων στον Τουρισμό (TourISFlab) ανήκει στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος. Ο βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι να εξυπηρετήσει ανάγκες εξειδικευμένης εκπαίδευσης προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, έρευνας και ανάπτυξης, καθώς μεταφοράς και διάδοσης γνώσης και τεχνογνωσίας, ενδεικτικά στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
Μελέτες χρονοσειρών τουριστικών δεδομένων με σκοπό τη λήψη αποφάσεων, Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης τουριστικών μεγεθών, Οπτικοποίηση στατιστικών τουρισμού, Μελέτες μέτρησης της φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης στις διάφορες χωρικές βαθμίδες της Ελλάδας, Τουριστικά πληροφοριακά συστήματα και παγκόσμιος ιστός, Αξιολόγηση διαδικτυακών σελίδων και εφαρμογών έξυπνων συσκευών, Συστήματα διαχείρισης γνώσης τουριστικού περιεχομένου.
Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προβλέψεων στον Τουρισμό ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2016 (ΦΕΚ Β 2035/19522/05-07-2016). Το Εργαστήριο στεγάζεται στους χώρους του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων στο κτίριο του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα.

Μέλη και Συνεργάτες

Το επιστημονικό δυναμικό του εργαστηρίου αποτελείται από μέλη Ε.Π. του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και μέλη Ε.Π. ...

Περισσότερα

Ερευνητική Δραστηριότητα

Τα αντικείμενα έρευνας και ανάπτυξης του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων και Προβλέψεων στον Τουρισμό είναι ...

Περισσότερα

Διδακτική Δραστηριότητα

Τα εργαστήρια των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, έχουν ως σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας για την κάλυψη των διδακτικών ...

Περισσότερα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του εργαστηρίου έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά-αναπτυξιακά προγράμματα:

 • Αναμόρφωση προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΕΚΤ, Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.2, Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.α.), 19/3/2003 – 31/8/2008
 • Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Σπουδαστών του ΤΕΙ Πάτρας, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- Κ.Π.Σ. ΙΙΙ., 5/9/2005 - 31/8/2007 και 14/1/2008 – 30/9/2008
 • Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πάτρας, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- Κ.Π.Σ. ΙΙΙ, 2003-2006. Υποέργο 3: Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ, 1/9/2005 - 31/8/2006
 • Εξοπλισμός για υποστήριξη πράξεων ΕΚΤ αναμόρφωσης προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών. (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΕΤΠΑ, Μέτρο 5.2, Ενέργεια 5.2.7, Κατηγορία Πράξεων 5.2.7.α.), Απρίλιος 2002
 • Αρχιμήδης ΙΙ, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων ΤΕΙ Πάτρας, Μέτρο 2.2 Ενέργεια 2.2.3, Κατηγ. Πράξεων 2.2.3 στ., Υποέργο2: Εξόρυξη γνώσης στην Επιχειρηματική νοημοσύνη και η καινοτόμος εφαρμογή της σε λογιστικά/οικονομικά θέματα, 1/1/05 - 31/12/06
 • Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών φύλλου και ισότητας, ΤΕΙ Πάτρας, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- Κ.Π.Σ. ΙΙΙ, 25/6/2007 - 31/8/2008
 • Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου/ Σχεδίου εφαρμογής δράσεων για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία Του Ι.Δ.Β.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας». Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ – ΚΠΣ ΙΙΙ
 • Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών φύλλου και ισότητας, ΤΕΙ Πάτρας, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- Κ.Π.Σ. ΙΙΙ
 • ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ 383592, 01.10.2012 – 30.11.2015. Υποέργο 04: «Μέθοδοι πρόβλεψης τουριστικής ζήτησης στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αξιοποίηση της στην παροχή καινοτόμων και ποιοτικών υπηρεσιών»
 • Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013 της πράξης Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ
 • ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ
 • Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-σήμερα, ΜΙS 341233